Posted tagged ‘rettigheter’

Øyvind Ravna: Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark

juni 6, 2013

finnmarkslovenForlaget skriver:

Denne boken omhandler den største enkeltendringen av eierskapet til de mest sentrale samiske landområdene i moderne tid.

Da finnmarksloven ble vedtatt i 2005, ble et over 200 år gammelt statlig eierregime erstattet av en grunnforvaltning der finnmarkingene selv fikk eierrådigheten. Et av hovedmålene med loven og eieroverføringen har vært å avløse usikkerheten og striden om retten til land og vann med trygghet og forutsigbarhet. Mange rettslige spørsmål står likevel ennå ubesvarte.

Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark er et bidrag til å besvare noen av disse spørsmålene. Antologien er den første større fremstillingen som analyserer rettighetene til Finnmarkseiendommens grunn etter at loven ble vedtatt. I boka behandles både materielle og prosessuelle spørsmål knyttet til rettsavklaringen. Reglene om alders tids bruk og reglene for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen i Finnmark vies dermed stor oppmerksomhet.

 

ISBN: 978-82-0542-505-7. Gyldendal, 2013. 750.- (kan kjøpes bl.a gjennom haugenbok.no)

Susann Funderud Skogvang: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann

januar 15, 2013

Retten til fiske i fjorder og kystnære farvannI «Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann» drøftes rettsgrunnlaget for private rettigheter til fiske i saltvann.

Hovedregelen er at saltvannsfiske er en allemannsrett, og at fisket er fritt for alle norske innbyggere. Men kan faktisk fiske ha vært utøvet på en slik måte at det har dannet grunnlag for privatrettslige rettigheter? Hva er i så fall det rettslige grunnlaget for slike rettigheter? Kan man benytte rettsinstitutter som alders tids bruk og lokal sedvanerett, gjennom analogier fra erverv av rettigheter på land?

Boka er beregnet for forskere og studenter, men også personer som er opptatt av sjøsamiske fiskerettigheter vil ha nytte av boken.

Skogvang er fra Manndalen i Nord-Troms og arbeider som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Boka er basert på hennes doktoravhandling «Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann» fra 2012.

ISBN: 978-82-1502-126-3. Universitetsforl., 2012. 320 s. 599.- (kan også kjøpes fra bl.a haugenbok)

Tomas Cramér, Lilian Ryd: Tusen år i Lappmarken : juridik, skatter, handel och storpolitik

september 13, 2012

I dagens debatt sägs ofta att samer varit ett folk som aldrig haft papper och dokument på sin rätt. Det är precis tvärt om. I svenska arkiv finns sju sekel av skriftlig dokumentation om samiska rättigheter. Redan på 1300-talet var samerna så viktiga för staten att de beviljades jakträtt på samma nivå som adeln. Detta byggdes på med äganderätt till mark och vatten, låg skatt, skolor och frihet från krigstjänst.
Från 1602 hade samern egna ledamöter i riksdagen. Samerna satt under mer än 300 år som nämndemän i alla Lappmarkerns domstolar. Inget annat urfolk i världen har något liknande.
Med industrialismen på 1800-talet bröts allt detta ned. Rättssamhället upphörde att gälla i Lappmarken. Staten lät lagboken stå oöppnad när skogar, malm och vattenkraft skulle exploateras. I Tusen år i Lappmarken ges för första gången en överblick över hela förloppet genom seklerna fram till idag.

ISBN 978-91-86621-30-8. Ord&Visor Förlag, 2012. 234 s. SEK 263:-  (Kan kjøpes gjennom Bokus.com, cdon.no (199.-) eller adlibris.com (175.-))

Susann Funderud Skogvang: Samerett, 2. utgave

mars 5, 2009

samerettDenne boka gir en innføring i samerett. Formålet er å gi leseren en oversikt over hvilke rettslige spørsmål samerett reiser, samt hvilke utfordringer det samiske folk står ovenfor når det gjelder rettighetsproblematikk og det å  gjøre sameretten mer tilgjengelig, anvendelig og lettere forståelig.

Det har vært en omfattende utvikling av faget siden arbeidet med første utgave ble sluttført i 2001. I tillegg til en generell oppdatering av innholdet i første utgave, er nytt regelverk, ny rettspraksis og nye utredninger innarbeidet. Videre er det i denne utgaven lagt større vekt på metodespørsmål og samisk rett.
Målgruppen er studenter, advokater, dommere og andre som arbeider med eller har interesse for samerettslige spørsmål. Boken vil også danne grunnlag for videre samerettsforskning. Ved utformingen er det derfor lagt vekt på at den skal kunne tjene som et nyttig oversikts- og oppslagsverk. Har litteraturliste og stikkordregister.
ISBN: 978-82-15-01340-4. Universitetsforlaget, 2009. 332 sider. Pris: 449.-

Finnmarksloven

november 27, 2008

finnmarkslovenRedaktører er Hans-Kristian Hernes og Nils Oskal. Boka drøfter finnmarksloven ut fra noen problemstillinger som er reist om minoriteters stilling i moderne demokratier. Boka tar for seg grunnlaget for hvorfor urfolk og andre minoriteter kan gjøre krav på særlige rettigheter, hvordan beslutningene organiseres og hvordan forholdet mellom minoritetsgrupper og majoritetsbefolkningen organiseres.

Finnmarksloven illustrerer hvor vanskelige avveiningene er når det skal omsettes til intitusjonelle ordninger som griper inn i forholdet mellom mennesker og når de utfordrer tradisjonelle oppfatninger om menneskerettigheter.

Bidragsytere til boka: Else Grethe Broderstad, Kirsti Sten Bull,  Arnt Ove Eikeland, Hans-Kristian Hernes, Eva Josefsen, Nils Oskal og jarel Weigård.

ISBN: 9788202269692. Cappelen, 2008. 187 s. Pris: 277.-

Einar Eyþórsson: Sjøsamene og kampen om fjordressursene

november 11, 2008

sjosameneEn hyperaktuell bok om maktovergrep og forsøk på usynliggjøringen av den siste rest av den sjøsamiske kulturen.

Sjøsamene er blitt kalt Nord-Norges glemte folk. Gjennom hele det 20. århundret kjempet de for å bevare ressursgrunnlaget i fjordene i nord. Denne boken handler om denne kampen, med vekt på perioden fra 1950 til i dag. Bakgrunnsmateriale et hovedsakelig hentet fra Finnmark med noen svippturer til Nord-Troms.

Hvordan har usynliggjøringen av sjøsamene preget denne kampen? Hvilken rolle har Norges Fiskarlag spilt i kampen om fjordressursene? Har de ulike utredningene om sjøsamenes fiske og fiskerett påvirket norsk fiskeripolitikk? Forfatteren søker å finne svar på disse spørsmålene, og svarene byr på både overraskelser og dramatikk.

ISBN: 978-82-92044-58-2. CalliidLágádus, 2008. 240 s. Pris: 250.-