Posted tagged ‘reindrift’

Sami Statistics Speak – Numbers and Commentary

mars 20, 2018

sami statistics speakAnalysegruppe for samisk statistikk har gitt ut en egen engelsk utgave av Samiske tall forteller – kommentert samisk statistikk,  som har vært gitt ut på nordsamisk og norsk i 10 år.

De ønsker med denne utgivelsen å gi engelskspråklige en innsikt i samiske forhold.

Alle rapportene på norsk og nordsamisk finnes på: samilogutmuitalit.no

Blant artiklene som er oversatt er: Sami Health – a summary of published results of population studies in Norway; Quantitive changes in the status of the Sami language in Norway; Sustainable reindeer herding?; Sami language in Primary and Secondary School og Self-reported experience of discrimination against Samisk in Norway.

Sami Statistics Speak is a collection of articles translated to english in order to reach researchers and others who might have an interest in spesific knowlwdge of Sami affairs in Norway.

This book focuses on a wide range of Sami topics, such as education of Sami students, reindeer herding, health in a Sami context, and discrimination.

 

ISBN: 978-82-7367-044-1. Sámi allaskuvla, 2018. 239 s. Heftet.

For de som er interessert i publikasjonen kan kontakte prosjektleder Yngve Johansen på yngvejohansen@yahoo.com

Linnea Axelsson: Ædnan

mars 15, 2018

aednan.jpgEn mor og hennes yngste sønn hviler i en gamme sammen med noen andre kvinner. Framfor dem langs flyttleden driver henne mann og deres eldste sønn reinhjorden. De er på vei mot en øy i Nord-Norge og sommerens beitemarker. Ingen vet at om noen år vil grensen til Norge være stengt for dem, at de skal tvinges til å forlate sitt hjem og at de kommende generasjonene skal mæte helt andre vanskeligheter.

Ædnan er nordsamisk og betyr landet, marken og jorden. Eposet Ædnan forteller om to samiske familier, hvis skjebner speiler samenes nyere historie fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag. Bit for bit vokser et følelsesmessig landskap frem, samtidig som familienes liv flettes sammen med Sveriges koloniale politikk. Svensk tekst.

Intensiv tystnad födde rikt samiskt släktsepos (Erika Joseffson, 14.03.18, hbl)

Augustpriset till Linnea Axelsson for boka Ædnan (Jörgen Heikki, Sameradion & SVT Sápmi, 26.11.18)

ISBN:9789100173647. Albert Bonniers forlag, 2018 759 s. 184.- (kan kjøpes gjennom adlibris)

Kjell Bitustøyl: Tamreindrifta i Setesdalsheiane

januar 16, 2018

Ttamreindriftaamreindrifta i Setesdal strekte seg over ein periode på nesten 100 år, frå dei fyrste samane kom med eigen rein i 1886 til Byklehei reinsamlag måtte avvikle i 1979.

Tidleg på 1800-talet hadde det òg vore forsøk med tamrein i Setesdalsheiane, utan varige resultat. Historia som her blir fortalt handlar blant anna om samspelet mellom dei fastbuande og dei som kom hit, hovudsakleg samar, fyrst frå sørsamisk område på både norsk og svensk side, seinare òg frå Finnmark.

ISBN: 978-82-8316-062-8. Bokbyen forl., 2017. Innb. 350.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen)

Samisk reindrift – norske myter

september 18, 2017

Samisk reindriftReindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette går utover lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen og dyrevelferden.

Denne boka drøfter forestillinger og realiteter om samisk reindrift. I motsetning til bildet som skapes av medier, politikere og forvaltning, argumenterer forfatterne for at den tradisjonsbaserte reindriften er en økologisk bærekraftig aktivitet. Næringen trues derimot av arealinngrep som gruvedrift og feilvurderinger i statens reindriftsforvaltning. Boka viser at det er grunn til å legge om til en reindriftsforvaltning der utøvernes egen tradisjonsbaserte kunnskap tas på alvor.

Boka er skrevet av en bredt sammensatt gruppe fagpersoner og er et resultat av et samarbeid mellom Internasjonalt senter for reindrift og Samisk høgskole i Kautokeino og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Tor Benjaminsen, Inger Marie Gaup Eira og Mikkel Nils Sara er redaktører.

ISBN: 9788234017519. Fagbokforlaget, 2016. 300 s. heftet. 499.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, haugenbok og adlibris)

Aage Solbakk: Buolbmát boazosuohkan Polmak reinsogn – utviklingen av reindriften i Polmak reinsogn – hovedtrekk

august 25, 2017

polmak_reinsogn_-_omslag Aage Solbakk har gravd fram skriftlig materiale fra tamreindriftens spede begynnelse og fram til vår tid, og gjort den endelige framstillingen levende og fyldig med de mange intervjuene over tid av muntlige kilder som kjente og kjenner Polmak reinsogn fra innsiden. Selv om vi her kun presenterer hovedtrekkene i Polmak reinsogns historie, så gir boka et unikt innblikk inn i en viktig samisk kulturbærer i Tanadalen.

ISBN:  9788282632362. Čálliidlágádus, 2017. 151 s. Innb. 295.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, Adlibris  og haugenbok)

Anne Pavval: Subtsas Buolla birra

februar 1, 2017

subtsas buolla birra.jpgLulesamisk oversettelse av Pavvals Sagaen om Buolla (2011). Handler om reindriftsgutten Nils-Johan og hans bestevenner reinkalven Buolla og hunden Jojo. Nils Johan bor i nord Sverige sammen med sin mor, far, storesøster og storebror. Vi følger vennene under de ulike årstidene og får være med på reingjeting.

Boka er illustrert av Torbjörn Sandling og Margaretha Dahl Sandling. Sammen med boka følger et minnekort med Mp3-lydfil, der du kan lytte til fortellingen.

ISBN: 978-82-7943-053-7. Forlaget Báhko, 2016. 49 s. Heftet. 100.- (kan kjøpes fra Árran)

Gun Margret Utsi: Nïestesjidh – Niesteboazu – Tradisjonell reinslakt på Helgeland

november 15, 2016

nieste_omslag.jpgNyutgivlelse av  Nïestesjidh – Niesteboazu – Tradisjonell reinslakt på Helgeland (2010). I den nye utgaven er nordsamisk kommet til. Her kan vi lære hvordan vi slakter og parterer reinskrotten samtidig som vi lærer de tallrike samiske begrepene knyttet til reinsdyret. Dessuten kan du nå sammenligne de sørsamiske og nordsamiske benevnelsene.

Dá de lea ođasmahtton girji, mii 2010s ilmmai máttasámegillii ja dárogillii. Ođđa girjái leat lasihan davvisámegiela.
Girji oahpaha mo njuovvat ja rihttet bohccogoruha, dan seammás go oahpaha bohccogoruha eatnat sámegielat doahpagiid. Dasto sáhtát maiddái buohtastahttit máttasámi ja davvisámi bohccogoruha namahusaid.

ISBN: 978-82-8263-196-9. ČálliidLágádus, 2016. 80 s. Innb. 270.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen)

Ellen Inga Turi: State Steering and Traditional Ecological Knowledge in Reindeer-Herding Governance Cases from western Finnmark, Norway and Yamal, Russia

juni 8, 2016

Avhandling 2016 1SAMMANFATTNING: The Arctic regions are currently undergoing transformative changes linked to globalization and climate change, which pose challenges for current governance structures. This thesis investigates governance in times of change through the lens of reindeer pastoralism, and the traditional ecological knowledge (TEK)- based management in reindeer herding. While studies increasingly highlight the benefits of incorporating TEK into governance, a central challenge remains in finding ways to ensure integration. To contribute such knowledge, this thesis analyses how reindeer-herding local management systems interact with multiple processes of governance steering reindeer pastoralism, and the ways TEK is negotiated in such interactions.Theoretically, the thesis draws on literature on multi-level governance as an analytical framework for engaging with different types of governance processes and actors, and the literature on TEK to conceptualize local social institutions. Methodologically, a qualitative bottom-up methodological strategy (with local reindeer-herding groups and constellations – siidas, brigadas – forming the central starting point for the research) was adopted, focusing on cases from reindeer pastoralism in western Finnmark in northern Norway and Yamal in northwest Siberia.The results show that local reindeer herding organizations are incorporated into processes of governance through participatory, representative and deliberative processes for decision-making. Yet, such incorporation has not facilitated integration of the TEK to processes of governance. A central challenge is that current governance processes are formalized in a way that do not accommodate non-scientific ways of knowing, or non hierarchical consensus-based decision- making. The thesis thus highlights the need for holistic strategies for how to include TEK in governance. Co-management and participatory processes alone are not enough.

Avhandlingen kan hämtas från Avhandlingar.se i fulltext PDF

Information på Umeå universitets hemsida

ISBN: 978-91-7601-474-5

Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiskiista – sortaako Suomi alkuperäiskansaansa?

desember 18, 2015

saamelaiskiistaOm samekonflikten i Finland. Undertrykker Finland sitt urfolk? Det spør Veli-Pekka Lehtola, professor i samisk kultur. Finland har ikke ratifisert FNs ILO konvensjon om urfolks rettigheter (1989). Norge ratifiserte den så tidlig som på 1990-tallet, med stort hell. Hvorfor ikke i Finland hvor saken har vært diskutert i 25 år?

Utgjør samene en trussel for Finland om de skulle få mulighet å bestemme over egne saker? Hvorfor ønsker nå så mange i Lappland å få status som samer? Hvorfor vekker samene så sterke reaksjoner? Finsk tekst.

Suomi ei ole ratifioinut YK:n alaisen työjärjestö ILO:n sopimusta alkuperäiskansojen suojelemiseksi. Norja ratifioi sen jo 1990 luvulla, mutta Suomessa asiasta on väitelty jo 25 vuotta. Mistä saamelaiskiistassa on kysymys? Miksi ILO-sopimuksen ratifiointi on kerta toisensa jälkeen lykkääntynyt, viimeksi eduskunnassa maaliskuun alussa 2015? Mitkä ovat ne perustelut, joiden takia Suomen kansainvälinen maine alkuperäiskansoja koskevan lainsäädännön kehittäjänä rapautuu?Professori Veli-Pekka Lehtolan kirja Saamelaisuuden puolustus on ensimmäinen kokonaisesitys kiistasta, joka on pohjoisessa tulehduttanut ihmisten välejä jo vuosikymmeniä, mutta josta ei Etelä-Suomessa tiedetä juuri mitään.

Saamelaisten metsät halki, poikki ja pinoon (Radio Helsikni, 19.10.15)

Veli-Pekka Lehtolan «Saamelaiskiista» ehdolla vuoden suomalaiseksi tietokirjaksi (Yle uutiset, 22.10.15)

ISBN: 978-952-264-458-9. Into-Kustannus, 2015. 307 s. Heftet. 197.- (adlibris.com)

Christina Allard: Renskötselrätt i nordisk belysning

desember 18, 2015

 

renslötselrättDen samiska rätten till renbete och andra befogenheter kopplade till betesrätten vilar ytterst på historiska förhållanden: ett långvarigt bruk av mark och naturresurser som etablerat sig över tid. Trots att det rör sig om samma tradition bland samer i Norge, Sverige och Finland, är ländernas förståelse och reglering av renskötseln långt ifrån lika. Det finns en djupare förklaring till skillnaderna som går bortom olikheter i lagstiftning. Historiska förhållanden och traditioner, ofta relaterade till en väst- och en östnordisk rättstradition, förklarar olikheterna, särskilt med hänsyn till fastighetsrätten och den konstitutionella rätten. Vissa spårbundenheter inom dessa centrala rättsområden påverkar renskötselrättens uttryck inom rättsystemet. Dessa skillnader mellan länderna visar sig särskilt då tvister inför domstol uppstår om renskötselrättens existens på vissa marker eller vid naturresursexploateringar, såsom gruvdrift, då renskötande samer åberopar skydd för sin rättighet. Under senare år har uppmärksamheten ökat vad gäller samiska rättigheter. Bakgrunden är såväl ett internationellt fokus på grundläggande mänskliga rättigheter som ett antal nationella rättsfall om rätten till renbete där motparten ofta varit privata markägare eller gruvbolag. Christina Allard argumenterar för att de allmänna linjerna i norsk fastighetsrätt har medverkat till att ge renskötselrätten ett starkare uttryck i Norge än vad som är fallet i både Sverige och Finland. «Renskötselrätt i nordisk belysning» är den första framställningen som ingående jämför norsk, svensk och finsk rätt i fråga om renskötselrätten, och förklarar hur skillnaderna mellan länderna vuxit fram. Boken riktar sig primärt till forskarsamhället även om den med fördel också kan användas i högre undervisning, främst rörande samiska studier, komparativ rätt och bredare kurser i rättsteori. Den kan även vara till vägledning för domstolar vid tvister om renskötselrätt, liksom vid en översyn av nuvarande renskötsellagstiftning. Christina Allard är jur.dr, lektor vid Luleå tekniska universitet och førsteamanuensis II vid UiT Norges arktiske universitet. Hon har under många år forskat och skrivit om samiska rättigheter liksom om andra urfolks rättigheter komparativt. Hon är ofta anlitad som föreläsare och expert inom och utanför akademin. Allard driver det nordiska forskarnätverket NORSIL (Nordic Research Network for Sami and Indigenous Peoples Law) och ger tillsammans med Susann Funderud Skogvang ut antologin «Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law» på Ashgate under 2015

 

ISBN10: 9170611866 ISBN13: 9789170611865 Språk: Svenska Utgiven: 20151026 Antal sidor: 365 Förlag: Makadam förlag

Kan beställas genom: Adlibris , Bokus