Posted tagged ‘ordbøker’

Gun Margret Utsi: Nïestesjidh – Niesteboazu – Tradisjonell reinslakt på Helgeland

november 15, 2016

nieste_omslag.jpgNyutgivlelse av  Nïestesjidh – Niesteboazu – Tradisjonell reinslakt på Helgeland (2010). I den nye utgaven er nordsamisk kommet til. Her kan vi lære hvordan vi slakter og parterer reinskrotten samtidig som vi lærer de tallrike samiske begrepene knyttet til reinsdyret. Dessuten kan du nå sammenligne de sørsamiske og nordsamiske benevnelsene.

Dá de lea ođasmahtton girji, mii 2010s ilmmai máttasámegillii ja dárogillii. Ođđa girjái leat lasihan davvisámegiela.
Girji oahpaha mo njuovvat ja rihttet bohccogoruha, dan seammás go oahpaha bohccogoruha eatnat sámegielat doahpagiid. Dasto sáhtát maiddái buohtastahttit máttasámi ja davvisámi bohccogoruha namahusaid.

ISBN: 978-82-8263-196-9. ČálliidLágádus, 2016. 80 s. Innb. 270.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen)

Samernas Utbildningscentrum: Lulesamisk-svensk ordbok

mai 25, 2016

iPhone Screenshot 1Den lulesamiska ordboken

Olavi Korhonen är profes­sor emeritus i samiska vid Umeå universitet och tog på 70-talet fram en lulesamisk ordbok, som är grunden till den revide­rade ordbok som nu tagits fram.

En arbets­version av ordboken togs fram under åren 2004-2006 och var klar våren 2006. År 2008 inleddes projekt för färdig­stäl­lande av arbets­versionen till en ordbok. Den lulesamiska-svenska delen av ordboken lanserades som en ordboksapp under våren 2015. Olavi Korhonen har genom­fört det slutliga arbetet kring ordboken.

Ap­pen ges ut av Sámij åhpadusguovdásj i samarbete med Samiskt språk­cent­rum. Sámij åhpadusguovdásj vill tacka författaren samt alla bi­dragsgivare och korrekturläsare som möjlig­gjort att denna ordbok kunnat tillgängliggör­as som en app i smartphones och surfplattor.

Ap­pen innehål­ler, ordbok från lulesamiska till svenska.

Ap­pen går att använda utan internetuppkopp­ling.

Appen finns att hämta på App Store

Erik Lindahl, Johan Öhrling: Lexicon Lapponicum eller lapsk ordbok

mars 22, 2016

Lexicon Lapponicum (A-O)En moderniserad nyutgåva av Lexicon Lapponicum från 1780. Det 235 år gamla originalet, skrivet av kyrkoherdarna Erik Lindahl i Lycksele och Johan Öhrling i Jokkmokk, är en unik spegling av det språk som en gång talades av den ursprungliga Lappmarksbefolkningen. Men även idag kan lexikonet ha betydelse för den som vill lära sig mer om både samiska ord och dialektala uttryck som levt vidare i våra norrländska dialekter. Professor emeritus Olavi Korhonen, som hjälpt till att korrekturläsa lexikonet, välkomnar därför den moderna upplagan: Lexicon lapponicum är ett mäktigt tidsdokument över det intensiva arbetet att på 1700-talet skapa det första samiska skriftspråket, som initierades av Per Fjellström i Lycksele, fördes vidare av flera av hans medarbetar och fick en kodifiering i detta lexikon. OBS! Ordboken består av två band och säljs ihop.

Digital tilgang: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433069239998;view=1up;seq=9

Förlag: Ord&visor Förlag

ISBN10: 9187949415  ISBN13: 9789187949418

Kan köpas via Adlibris

Norsk-samisk skoleordbok/Dáru-sámi skuvlasátnegirji

mars 25, 2015

norsk samisk skoleordbokNy utgave av Norsk-samisk skoleordbok er nå gitt ut. Ordboka er først og fremt tenkt til norsktalende elever på grunnskolenivå som lærer nordsamisk. For samisktalende elever passer ordboka som hjelpemiddel i rettskrivinga, og som hjelp til å finne samiske ord når de skal skrive på samisk. Inneholder bortimot 7000 oppslagsord. 2. utgave 1. opplag.

Sátnegirji lea vuosttažettiin jurddašuvvon dárogielagiidda, geat leat oahpahallamin davvisámegiela vuođđoskuvlla dásis. Girji heive maiddái veahkkin sámegielagiidda rávagáldun sániid riektačállimii. Girjjis leat lagabuid 7000 ohcansáni.

ISBN: 978-82-7374-735-8. Davvi girji, 2015. 120 s. 195.-

Norsk-samisk lommeparlør

september 4, 2014

norsk samisk lommeparlørI forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Lommeparløren er spesielt rettet mot ungdom og er delt inn etter temaer – første steg, første møte, på skolen, hjemme hos mor, sammen med kamerater, i naturen, på fest og flørting.

Bestill lommeparløren gratis fra: http://www.sametinget.no/Snakk-samisk-te-mae/Bestill-gratis-lommeparloer-armbaand-og-buttons

Parløren er også mulig å laste ned i pdf-versjon: http://www.sametinget.no/Spraak/Fakta-om-samiske-spraak/En-artig-maate-aa-laere-samisk-paa-samisk-lommeparloer-lansert

Samediggi, 2014. 31 s. Heftet.

 

 

Harry Solhaug: Gáiski – luondu ja ealáhus

mars 19, 2014

gaiskiTemaordliste med ord tilknyttet natur og næring brukt i Manndalen i Nord-Troms. Heftet er delt inn i under temaene natur og næring, landbruk og næring, fiske, leker og om tro. Til slutt følger en ordliste med alle ordene fra nordsamisk til norsk. Nordsamisk tekst.

I mange samiske områder merker man daglig hvordan samiske ord innen landbruk og utmark blir mindre og mindre brukt. Blant den yngre generasjonen hører man nesten bare norske ord, når de skal utrykke seg om landbruk og utmark, og dette gjelder også den samisktalende befolkningen. Mange av de norske termene blir ofte brukt både i offentlig og privat sammenheng, som igjen gjør at det er disse termene som blir ”samisk” på en måte.

Avdøde Ivar Vangen og Harry Solhaug, har samlet inn og bearbeidet mer enn 1100 ord og uttrykk, innenfor faget landbruk og utmark i perioden 2000 – 2002. Etter at Ivar Vangen døde har Harry Solhaug sammen med Samisk språksenter i Kåfjord gjort ferdig dette arbeidet.

Mearragátti olbmot leat dološ áiggiid rájis eallán das maid luondu sáhtii sidjiide addit, go sii meahcástedje ja čogge borramušaid meahcis ja bivde vuona. Go ássamat ja eallinvuogit nuppástuvve, de olbmot ohppe eatnandoalu ja návetdoalu. Eatnandoallu ja guollebivdu, ealuid várreguohtumat ja meahccedoallu ledje gittalagaid.

Ivar Vangen rohkki ja Harry Solhaug leaba jagis 2000 jahkái 2002 čoaggán ja válmmastan badjel 1100 sáni ja dajaldaga mat gullet eatnandollui ja meahci ávkin atnimii. Go Ivar Vangen jámii, de Harry Solhaug lea ovttasráđiid Sámi Giellaguovddážiin válmmastan dáid giellaávdnasiid.

Gáivuona suohkan – Sámi giellaguovddáš/Dávvi Álbmogiid Guovddáš, 2013. 30 s. Heftet. 50.-

Mikael Svonni: Davvisámegiela – ruoŧagiela, ruoŧagiela – davvisámegiela sátnegirji/Nordsamisk – svensk, svensk – nordsamisk ordbok

mars 13, 2013

satnegirji-ordbokFor første gang gis det en en stor nordsamisk-svensk/Svensk-nordsamisk ordbok.

Ordboken inneholder mer en 15 000 samiske søkeord med både tradisjonelle og nye samiske ord. I den samisk-svenske delen er det for noen ord eksempler på hvordan de kan anvendes. Innbundet.

Lea vuosttas geardde goassege go stuorit davvisámegiela-ruoŧagiela sátnegirji addojuvvo olggos. Norgga ja Suoma bealde gal leat boahtan olggos stuorit davvisámegiela sátnegirjjit, main sámi sánit leat jorgaluvvon dáru- dahje suomagillii.

Svonni sátnegirjjis leat badjel 15 000 ohcansáni. Sátnegirjjis leat sihke árbevirolaš ja ođđa sámi sánit. Sámi-ruoŧa oasis leat muhtin sániide addojuvvon ovdamearkkat, got dat sáhttet geavahuvvot. Sátnegirjjis leat maiddá ruoŧagielsániin sojahangehčosat.

ISBN 978-82-8263-122-8. ČálliidLágádus, 2013. 405 s. 400.-

Heather Amry: Mu vuosttaš duhat sani

mai 22, 2012

Bilde-ordbok på nordsamisk. Boka inneholder tusen enkle ord med tilhørende illustrasjoner som viser ordenes betydning i praksis. Ordene er delt inn etter emne. Med stikkordregister. Boka vil derfor passe godt for barn og for de som lærer seg nordsamisk. Det er også en stimulerende bildebok for dem som ikke kan lese, og en levende kilde for nybegynnere når de skal finne ut hvorledes ord skal skrives. Illustrert av Stephen Cartwright. 2. oppl.

Mu vuosttaš duhát sáni lea mánáide sátnebumbá. Girjjis leat beaivválaš sánit mat mánáide leat áigeguovdilat go leat oahpahallamen giela. Girji lea  dainna lágiin ahte govaid geahčadettiin lea álki ságastallat dáhpáhusaid birra, go stuorra ivdnegovain leat ollu detáljat. Dasto leat unnit govat main lea teaksta vuolde. Girji heive ge bures sihke mánáide vuollil skuvlaagi ja maiddá stuoribuidda geat leat hárjehallamen lohkat. Girjjis leat somás tevnnegat mat geasuhit unnimusaid. Girji addá sihke váhnemiidda ja oahppaheddjiide somás ja oahpalaš bottuid ovttas mánáiguin.

Lulesamisk versjon: Muv vuostasj tuvsán bágo (2011)

Sørsamisk versjon: Mov voestes 1000 baakoeh (2011)

ISBN: 978-82- 513-0138-1. Fonna forl, 2011. 63 s. 180.- (kan kjøpes gjennom bl.a. haugenbok.no)

Spilddis bivlii – muohta- ja dálvesániid/snø- og vinterord i utvalg

mai 11, 2012

Spilddis bivlli  (fra frost til barmark ) inneholder de viktigste ordene om snø og vinter på samisk. Totalt 151 snø– og vinterord i utvalg.  Ordene er oversatt og forklart på norsk og finsk. Den er beregnet for å ha med på tur, så den er trykket på papir som tåler snø og vann og får plass i jakkelomma. Sverre Porsanger er redaktør og Jill Anne Aslaksen er illustratør. 2 oppl. Heftet ble gitt ut første gang i 2006.

Girjjážis leat cohkkejuvvon 151 muohta- ja dálvesánit. Spilddis bivlii mearkkaša vuosttas buollašis bivlii  ja sisttisdoallá deháleamos sániid muohttaga ja dálvvi birra sámegillii. Sánit leat jorgaluvvon ja cilgejuvvon dárogillii ja suomagillii. Dat lea deaddiluvvon báhpárii mii lea sihke muohta- ja cáhce- jiehkki ja šiehttá ohcii dahje jáhkkalupmii.

ISBN: 978-82-303-1974-1. Tana språksenter, 2011. 100.- (kan også bestilles gjennom karabok.no)

Gun Margret Utsi: Bovtsen guelmieh

februar 8, 2011

Bovtsen guelmieh betyr reinens utseende. En reineier har alltid kunnet beskrive hvordan hver enkelt rein i flokken ser ut. Ved hjelp av en velutviklet terminologi kan en presist forklare hvilket dyr en tenker på. I denne boken gjengir vi en av vår kulturs eldste næringers fagtermer på tre samiske språk. En vil se at det er ulikheter, men en kan også la seg fascinere av alle likhetene. Boka har tekst på sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk og norsk. Lena Kappfjell er redaktør.

ISBN: 978-82-8263-017-7. CálliidLágádus, 2011. 225.-