Archive for the ‘Avhandlinger’ category

Reni Jasinski Wright: Nå er vi blitt så trygg i oss selv at vi kan selge oss til turister» – samisk turisme mellom kommersielle interesser, lokal kunnskap og verdensskapende praksiser

mars 7, 2018

Nå er vi blitt så trygg i oss selv.jpgReni Jasinski Wrights (1975-2017)  doktoravhandling om problemstillinger knyttet til salg av kultur i en urfolkskontekst. Det etnografiske materialet arbeides frem i bevegelser fra akademiske tekster om samisk turisme, gjennom reisen til – og samarbeidet med Senter for nordlige folk i Kåfjord i Nord-Troms, en fotoutstilling, og involvering i en studietur til New Zealand for samiske reiselivsaktører, en reise som skulle bygge kunnskap nødvendig for fremtidig utvikling av etisk og ansvarlig samisk turisme. I tillegg reflekterer den rundt den rapportering tilbake til prosjektet Samisk Reiseliv om den kunnskapsbyggingen som skjedde på denne studieturen.

Doktoavhandlingen er tilgjengelig som PDF i Munin: https://munin.uit.no/handle/10037/11849?show=full

UiT, Norges arktiske universitet, 2017. 213 s.

Bertil Marklund: Det milsvida skogsfolket : Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800

juni 2, 2015

Denna avhandling om skogssamerna behandlar förändringarna i deras samhälle 1650–1800. Bland allmänheten är skogssamerna inte lika kända som fjällsamerna. En del forskning om skogssamerna har genomförts men då i sammanhang där den fjällsamiska forskningsdelen legat i förgrunden. I avhandlingen påvisas att skogssamerna hade kontroll på utvecklingen av sina näringar: De var därmed aktörer på en social och samhällelig nivå i samebyn, Arvidsjaurbyn. Omkring år 1800 skulle denna ordning, på grund av statliga åtgärder, komma att försvagas.

Dáhta doktårbargguo lúvletjij bijrra sijttá tjielgastit syöbradahkan virduodiemiev 1650–1800 tjuöhtiejäbij gaskasne. Lúvletjij viessuomvyjjarh eäh almatjijste leäh aktta åhppásh guh váriegij vyjjarh. Múvtieme uhtsadiebmie leä gujt dahktuvvame valla dalluojge váriegij ienabe guh lúvletjij viessuome leä guövddielisne urrame.

PDF fulltext

Skrifter från Centrum för samisk forskning, ISSN 1651-5455 ; 23, Kulturens frontlinjer, ISSN 1402-8506 ; 58

ISBN: 978-91-7601-235-2

#samibibl #ajttebiblioteket #samernasbibliotek #samiskbibliotekstjenste

Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold: The silence in Sápmi – and the queer Sami breaking it

mars 11, 2015

silence in sapmiMastergradsavhandling som undersøker stillheten rundt homofili i Sápmi. Undersøkelsen er basert på tre feltarbeid og åtte intervjuer. Fortielsen av homofile ses på i et historisk perspektiv og utforsker forskjellige aspekter av stillheten rundt temaet i dagens Sápmi. Løvolds forskning viser også hva som skjer når homofile samer selv bryter denne stillheten. Engelsk tekst.

This thesis is an investigation of the silence of queerness in Sápmi, and is empirically based on three fieldworks and eight interviews. The thesis will question the silence within a historical perspective, and explore different aspects of the silence in Sápmi today. The main focus will be on queer Sami in Norway, but will also voice queer Sami from Sweden and Finland. I will therefore include a discussion on the silence in the queer community in Norway, but the main focus will be on the silence in Sápmi. My research will also look into what was revealed when the queer Sami in this thesis break the silence.

Elektronisk tilgang: http://munin.uit.no/handle/10037/7063

UiT – The Arctic University of Norway, Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, 2014. 81 s.